Stichting West Papua

Bestuur

NL UK/USA

Home

Projecten

Bestuur

Steun

Contact

 FB Tweet

DONEREN

Het bestuur van Stichting West Papua wordt gevormd door:

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester

Bij de oprichting van de Stichting West Papua in 2014 zijn in het bestuur aangesteld de heren:
Dolf Tompoh als voorzitter en Toon ten Hengel als secretaris/penningmeester.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur zal jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar/kalenderjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting opmaken en vaststellen. De financiële verantwoording wordt op de site gepubliceerd.

Verantwoording

Beleidsplan